10-letni okres przedawnienia roszczeń wobec dewelopera

Posted on Posted in Blog

Nabywcy lokali mieszkalnych często uważają, że mogą dochodzić od dewelopera roszczeń dotyczących wad lokalu tylko przez okres rękojmi i gwarancji. Takie stanowisko nabywców może wynika z tego, iż deweloperzy w treści aktów notarialnych najczęściej zamieszają następujące postanowienie umowne:

„Deweloper ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi o ile wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat a w odniesieniu do nieruchomości przed upływem 5 (pięciu) lat od daty wydania. ——————’’

Czytając powyższe postanowienie, tzw. przeciętny Kowalski może uważać, że po upływie okresu rękojmi nie przysługują mu roszczenia wobec dewelopera. Nie zapominaj jednak, że deweloper odpowiada nie tylko na podstawie przepisów regulujących rękojmię i gwarancję, ale również na podstawie przepisów regulujących wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania. Wobec powyższego przysługuje Ci możliwość skutecznego dochodzenia od dewelopera roszczeń związanych z wadami lokali – w okresie do 10 lat od chwili, w której powstała szkoda pozostająca w związku z naruszeniem zobowiązania (wyroki Sądu Najwyższego z 4 marca 2010 r., I CSK 407/09, OSNCP 1979, nr 1-2, poz. 7 oraz z 19 grudnia 2007 r., V CSK 340/07, Lex nr 361459).

Osoby bardziej zainteresowane powyższą tematyką odsyłam do Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2013 r., III CZP 72/13, Lex nr 1391775, w której szczegółowo zostało opisane zagadnienie terminu przedawnienia roszczenia wobec dewelopera i początku wymagalności terminu przedawnienia.