Poręczenie wg kodeksu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Posted on 1 CommentPosted in Blog

Warto więc przybliżyć funkcjonowanie poręczenia w praktyce w oparciu o regulacje prawne. Przede wszystkim poręczenie to umowa na podstawie, której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela (np. banku) wykonać zobowiązanie w przypadku, gdyby dłużnik (np. kredytobiorca) swojego zobowiązania nie wykonał.  Poręczenie uregulowane jest w kodeksie cywilnym w art. 876 – 887. Jest to umowa dwustronna zawierana pomiędzy wierzycielem i poręczycielem, może być zawierana bez udziału dłużnika. Poręczyciel powinien złożyć swoje […]

10-letni okres przedawnienia roszczeń wobec dewelopera

Posted on Posted in Blog

Nabywcy lokali mieszkalnych często uważają, że mogą dochodzić od dewelopera roszczeń dotyczących wad lokalu tylko przez okres rękojmi i gwarancji. Takie stanowisko nabywców może wynika z tego, iż deweloperzy w treści aktów notarialnych najczęściej zamieszają następujące postanowienie umowne: „Deweloper ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi o ile wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat a […]

Zwróć uwagę na klauzule niedozwolone w umowie zawartej z deweloperem

Posted on Leave a commentPosted in Blog

Jeśli zamierzasz kupić lokal mieszkalny zwróć uwagę czy umowa przedstawiona przez dewelopera nie zawiera klauzul niedozwolonych. Klauzule niedozwolone, zwane również abuzywnymi, to takie postanowienia umowne, które poprzez brak precyzji, jasności stawiają Cię w gorszej pozycji kontraktowej. Klauzule niedozwolone powodują nierównomierne rozłożenie praw, obowiązków lub ryzyka między stronami, prowadzące do zachwiania równowagi kontraktowej. Są to takie postanowienia umowne, które jedną […]

Jak można podważyć testament?

Posted on Leave a commentPosted in Blog

W języku potocznym  Klienci zwracają się o pomoc prawną w sprawie „podważenia testamentu”. Taki termin nie występuje w przepisach prawa spadkowego, co nie oznacza, że prawo spadkowe nie pozwala na „podważenie” ostatniej woli spadkodawcy. Prawidłowo powinniśmy mówić w takiej sytuacji o podniesieniu zarzutu nieważności testamentu. Kiedy podnieść zarzut? Ważne jest, że taki zarzut możemy podnieść w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Teoretycznie można sobie wyobrazić […]

Premia regulaminowa a premia uznaniowa

Posted on Leave a commentPosted in Blog

Jeżeli pracownik zamierza wystąpić z roszczeniem przeciwko pracodawcy o wypłatę premii, powinien  w pierwszej kolejności ustalić jej charakter prawny. Wymaga to przeanalizowania  umowy o pracę i aktów wewnętrznych obowiązujących u danego pracodawcy, np. regulaminu wynagradzania. Premie przysługujące  pracownikom mogą mieć charakter – premii regulaminowej lub premii uznaniowej.  Premia regulaminowa jest składnikiem wynagrodzenia za pracę o charakterze roszczeniowym. Przysługuje pracownikowi w razie zajścia okoliczności opisanych w umowie o pracę, […]