Polityka prywatności

Polityka Prywatności Kancelarii Radcy Prawnego Damian Soliński

Ochrona danych osobowych oraz  zabezpieczenie osobistych informacji o klientach jest naszym priorytetem. Korzystając  z Serwisu www (dalej: „Serwis”)  Kancelarii Radcy Prawnego Damian Soliński akceptują Państwo zasady poniższego regulaminu zawartego w ramach Polityki Prywatności Kancelarii Radcy Prawnego Damian Soliński. Kancelaria podejmuje wszelkie działania na rzecz należytego zabezpieczania informacji o osobach trafiających do tego miejsca. Zapraszamy do zaznajomienia się z poniższymi oświadczeniami, w którym prezentujemy  informacje na temat gromadzenia, przetwarzania , przechowywania  i ochrony danych klientów Kancelarii.

GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Podstawową zasadą jest nieudostępnianie pozyskanych od Klientów oraz osób odwiedzających Serwis danych osobowych  oraz adresów. Informacje gromadzone przez  Kancelarię Radcy Prawnego Damian Soliński mogą obejmować informacje osobiste udzielane nam w korespondencji mailowej na adres info@kancelaria-solinski.pl, takie jak imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu. Udzielone informacje używane są  do  celów komunikacji
z Państwem.

UŻYWANIE INFORMACJI OSOBISTYCH/REZYGNACJA

Kancelaria Radcy Prawnego Damian Soliński używa informacji osobistych jedynie w sposób niezbędny do zapewnienia Państwu wysokiej jakości obsługi prawnej i innych związanych
z działalnością Kancelarii usług.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Damian Soliński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Damian Soliński z siedzibą w Warszawie adres: ul. Londyńska 24 lok. 4, 03-921 Warszawa. Aby skontaktować się z Administratorem, wyślij wiadomość pod adres e-mail: info@kancelaria-solinski.pl lub zadzwoń pod numer tel.:
+ 48 795 770 051.

Wszelkie udzielane nam informacje osobiste traktowane są  jako poufne. Odbiorcami danych osobowych są zewnętrzna obsługa księgowa, podmioty świadczące dla Administratora usługi odbierania i wysyłania korespondencji, firma hostingowa, wszelcy współpracownicy Administratora. Państwa dane osobowe, nie będą przekazywane innym podmiotom trzecim, o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji Umowy.

Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane będą przez Kancelarię wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Serwisie.

Kancelaria Radcy Prawnego Damian Soliński nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych użytkowników Serwisu innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez Kancelarię dane osobowe użytkowników Serwisu mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

Kancelaria, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych, jednak wyłącznie w celu i zakresie wskazanym w Umowie.

WYRAŻENIE ZGODY

Przeczytałem, zrozumiałem i zgadzam się z warunkami niniejszej deklaracji w sprawie Polityki Prywatności oraz potwierdzam, że mam pełną moc i władzę konieczną do przestrzegania postanowień niniejszej deklaracji w sprawie Polityki Prywatności. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię Radcy Prawnego Damiana Solińskiego moich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).

Serwis zwiera odnośniki/linki do innych stron www. Kancelaria Radcy Prawnego Damian Soliński nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

Administrator nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowe do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. Jednakże z uwagi na fakt, że komunikacja pomiędzy Administratorem a osobą, której dane osobowe dotyczą może odbywać się w formie elektronicznej, m.in. poprzez systemy poczty elektronicznej, portale społecznościowe, komunikatory, wszelkie aplikacje mobilne i komputerowe, w tym aplikacje do wykonywania połączeń głosowych lub video za pomocą internetu, etc., a Administrator nie ma wiedzy co do umiejscowienia serwerów podmiotów dostarczających te usługi,
to w konsekwencji Administrator niniejszym informuje o zamiarze przekazania tych danych osobowych do państwa trzeciego w sytuacji, gdyby serwer tych dostawców znajdował się poza terytorium Unii Europejskiej. Administrator informuje także, że takie przekazanie we wskazanych powyżej wypadkach jest niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy.
W związku z powyższym poprzez zawarcie Umowy z Administratorem bądź wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w trybie artykułu 6 ust. 1 lit. a RODO, w razie jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że osoba której dane dotyczą upubliczniła swoje dane w zakresie komunikacji elektronicznej z Administratorem.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jeżeli ono przysługuje na podstawie  art. 20 RODO, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia i realizowania Umowy. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie Umowy i wykonywanie usług prawnych.


Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy Serwisu mogą zgłaszać poprzez adres e-mail:
info@kancelaria-solinski.pl.

Kancelaria zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.